注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

娄姓渊源

娄毓阁的博客

 
 
 

日志

 
 

古今图书集成氏族典卷诸姓部(九百三十六)拓跋姓  

2017-09-25 05:06:43|  分类: 氏族典卷诸姓部 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

古今图书集成氏族典卷诸姓部(九百三十六)拓跋

 

陈梦雷 明伦汇编古今图书集成 氏族典卷 诸姓部

 

 拓跋敦

按魏书西河公传西河公敦平文帝之曾孙也太祖

初从征被坚执锐名冠诸将后从征中山所向无前

太宗时拜中都大官世祖时进爵西河公宠遇弥笃

卒子拨袭

 拓跋乌真

按魏书武卫将军谓传谓子乌真膂力绝人随太祖

征伐屡有战功官至巨鹿太守

 拓跋泥

按魏书文安公传文安公泥国之&#族也性忠直壮

烈有智画太祖厚遇之赐爵文安公拜安东将军卒

 拓跋绍

按魏书清河王传清河王绍天兴六年封凶狼险悖

不遵教训好轻游里巷劫剥行人斫射犬豕以为戏

乐太祖尝怒之例悬井中垂死乃出太宗常以义方

责之遂与不协恒惧其为变而绍母夫人贺氏有谴

太祖幽之于宫将杀之会日暮未决贺氏密告绍曰

汝将何以救吾绍乃夜于帐下及宦者数人逾宫犯

禁左右侍御呼曰贼至太祖惊起求弓刀不获遂暴

崩明日宫门至日中不开绍称诏召百寮于西宫端

门前北面而立绍从门扇间谓群臣曰我有父亦有

兄公卿欲从谁也王公以下皆惊愕失色莫有对者

良久南平公长孙嵩曰从王群臣乃知宫车晏驾而

不审登遐之状唯阴平公元烈哭泣而去于是朝野

恟恟人怀异志肥如侯贺护举烽于安阳城北故贺

兰部人皆往赴之其余旧部亦率子弟招集族人往

往相聚绍闻人情不安乃出布帛班赐王公以下上

者数百匹下者十匹先是太宗在外闻变乃还潜于

山中使人夜告北新侯安同众皆响应太宗至城西

卫士执送绍于是赐绍母子死诛帐下阉宦宫人为

内应者十数人其先犯乘舆者群臣于城南都街生

脔割而食之绍时年十六

 拓跋熙

按魏书阳平王传阳平王熙天兴六年封聪达有雅

操为宗属所钦重太宗治兵于东部诏熙督十二军

较阅甚得军仪太宗嘉之赏赐隆厚后讨西部越勤

有功泰常六年薨时年二十三太宗哀恸不已赐温

明秘器礼物备焉

 拓跋曜

按魏书河南王传河南王曜天兴六年封五岁常射

雀于太祖前中之太祖惊叹焉及长武艺绝人与阳

平王熙等并督诸军讲武众咸服其勇泰常七年薨

时年二十二

 拓跋修

羯儿

按魏书河间王传河间王修天赐四年封泰常元年

薨无子世祖继绝世诏河南王曜之子羯儿袭修爵

改封略阳后与永昌王健督诸军讨秃发保周于番

和徙张掖民数百家于武威遂与诸将私自没入坐

贪暴降爵为公后统河南诸军袭蠕蠕至于漠南仍

复王爵加征西大将军正平初有罪赐死爵除

 拓跋处文

按魏书长乐王传长乐王处文天赐四年封聪辩夙

成年十四泰常元年薨太宗悼伤之自小敛至葬常

亲临哀恸陪葬金陵无子爵除

 拓跋连

按魏书广平王传广平王连天赐四年封始光四年

薨无子

 拓跋黎

按魏书京兆王传京兆王黎天赐四年封神元年

 拓跋纂

按魏书秦明王传秦明王翰子仪仪子纂五岁太祖

命养于宫中少明敏动止有礼太祖爱之恩与诸皇

子同世祖践祚除定州刺史封中山公进爵为王赐

步挽几以优异之纂好酒爱佞政以贿成世祖杀其

亲嬖人后悔过修谨拜内大将军居官清约简慎人

称廉平纂于宗属最长宗室有事咸就谘焉薨谥曰

 拓跋良

按魏书秦明王传纂弟良性忠笃太宗追录仪功封

南阳王以绍仪后

 拓跋干

按魏书秦明王传良弟干机悟沈勇善弓马少有父

风太宗即位拜内将军都将入备禁中太宗出游于

白登之东北干以骑从有双鸱飞鸣于上太宗命左

右射之莫能中鸱旋飞稍高干自请射之以二箭下

双鸱太宗嘉之赐御马弓矢金带一以旌其能军中

于是号曰射鸱都将从世祖南巡进爵新蔡公高宗

即位拜都官尚书卒谥曰昭

 拓跋素

按魏书常山王传常山王遵子素太宗从母所生特

见亲宠少引内侍频历显官赐爵尚安公拜外都大

官世祖初复袭爵休屠郁原等叛素讨之斩渠率徙

千余家于涿鹿之阳立平原郡以处之及平统万以

素有威怀之略拜假节征西大将军以镇之后拜内

都大官高宗即位务崇宽征罢诸杂调有司奏国用

不足固请复之惟素曰臣闻百姓不足君孰与足帝

善而从之诏群臣议定皇子名素及司徒陆丽议曰

古帝王之制名其体有五有信有义有象有假有类

伏惟陛下当盛明之运应昌发之期诞生皇子宜以

德命高宗从之素宗属之懿又年老帝每引入访以

治国政事固辞疾归第雅性方正居官五十载终始

如一时论贤之薨谥曰康陪葬金陵配飨庙庭

 拓跋悦

按魏书陈留王传陈留王虔薨太祖封其子悦为朱

提王悦外和内狠太祖常以桓王死王事特加亲宠

为左将军袭封后为宗师悦恃宠骄矜后遇事谴逃

亡投雁门规收豪杰欲为不轨为土人执送太祖恕

而不罪太宗即位引悦入侍仍怀奸计说帝诛雁门

人欲以雪其私忿太宗不从悦内自疑惧怀刀入侍

谋为大逆叔孙俊疑之窃视其怀有刀执而赐死

 拓跋崇

按魏书陈留王传悦弟崇世祖诏令袭桓王爵崇性

沈厚初卫王死后太祖欲敦宗亲之义诏引诸王子

弟入宴常山王素等三十余人咸谓与卫王相坐疑

惧皆出逃遁将奔蠕蠕唯崇独至太祖见之甚悦厚

加礼赐遂宠敬之素等于是亦安久之拜并州刺史

有政绩从征蠕蠕别督诸军出大泽越涿邪山威慑

漠北薨谥曰景王子建袭降爵为公位镇北将军怀

荒镇大将卒建子琛位恒朔二州刺史琛子翌尚书

左仆射

  评论这张
 
阅读(25)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018